Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Szkoła Podstawowa w Myślicach

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Szkoły Podstawowej w Myślicach

I. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO.

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie

o ochronie danych) zwanego dalej RODO, prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami, co pozwoli Państwu i nam wywiązać się z obowiązku informacyjnego nałożonego w tym rozporządzeniu.

Informujemy, iż w związku z nawiązaniem i realizacją relacji, w których przetwarzane będą dane osobowe znajdziemy się w posiadaniu następujących danych:

 1. Uczniów,
 2. Rodziców/opiekunów prawnych,
 3. Pracowników Szkoły,
 4. Innych osób fizycznych, z którymi Szkoła współpracuje w ramach różnych form kooperacji.

Dane jakie będziemy przetwarzać to:

 1. imię i nazwisko,
 2. adres zamieszkania/ zameldowania/ korespondencji,
 3. dane osobowe,
 4. nazwa stanowiska pracy,
 5. nr telefonu, adresy e-mail,
 6. numery rachunków bankowych pracowników i kontrahentów.

Zakres powyższych danych może zostać zmniejszony, co może zostać wyartykułowane poprzez:

 • upoważnienie do przetwarzania,
 • umowę powierzenia przetwarzania,
 • zastrzeżenia ograniczające przetwarzanie wyrażone w formie pisemnej.

Informacja o zmniejszeniu liczby kategorii danych powinna zostać dostarczona w sposób umożliwiający ADO spełnienie Państwa żądania.

Jednoczenie Pragniemy Państwu zagwarantować realizację współpracy z poszanowaniem zachowania prywatności oraz zasad bezpieczeństwa uzyskanych danych osobowych, które przybierają postać zapisów elektronicznych bądź dokumentów papierowych.

Informujemy, iż uzyskaliśmy zgodność z wymaganiami RODO, w związku z czym nadzorujemy procesy i rozwiązania organizacyjne, które zapewnią Państwu korzystanie z pełni praw zagwarantowanych w RODO.

Informujemy, iż naszym Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Dariusz Klimowski, nr tel. 55 2394874, e-mail: IOD@fioi.org

II. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach nawiązanych relacji jest Sławomir Barnik, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Myślicach, Myślice 16, 82-450 Stary Dzierzgoń, adres e-mail: szkola.myslice@wp.pl zw.d. ADO.

III. PRZETWARZANIE DANYCH.

Dane osobowe przetwarzane przez nas w związku z realizacją usług świadczonych na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa pozyskiwane są z poszanowaniem:

 • uzyskania zgody zainteresowanych osób fizycznych lub zgody ADO do powierzenia lub udostępnienia danych osobowych,
 • zapewnienia zgodności prawnej przetwarzania,
 • celów i czynności przetwarzania.

Osobom dostarczającym nam swoje dane osobowe gwarantujemy, iż nie będziemy w jakikolwiek sposób wykorzystywać tych danych do profilowania czy też działań niezgodnych z ww. celami przetwarzania, zarejestrowanymi jako cele uzasadnione prawnie.

Państwa dane przechowywane będą przez okres 2 lat, po tym czasie będą archiwizowane zgodnie z obowiązującym jednolitym rzeczowym wykazem akt.

IV. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA.

Państwa dane przetwarzane są zgodnie z RODO oraz powszechnymi i szczególnymi przepisami prawa obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej i nie są przekazywane poza Unię Europejską.

V. PAŃSTWA PRAWA W STOSUNKU DO PRZEKAZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

Mając na względzie powyższe informujemy, iż przysługuje Państwu, w stosunku do przetwarzanych przez nas danych osobowych prawo do:

 • dostępu do danych osobowych,
 • sprostowania danych osobowych,
 • usunięcia danych osobowych,
 • ograniczenia lub rozszerzenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 
 • przenoszenia danych osobowych,
 • wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jednocześnie informujemy, iż w każdym z ww. przypadków Państwa prawa mogą zostać ograniczone zgodnie z aktami prawnymi Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej bądź innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej – odpowiednio do operacji przetwarzania danych.

VI. WYKONANIE PRAW OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

Prawa osób fizycznych, o których mowa powyżej mogą być egzekwowane poprzez pocztę e-mail na adres: szkola.myslice@wp.pl

Dopuszcza się możliwość egzekwowania praw osób, których dane dotyczą poprzez inne czynności, z zastrzeżeniem konieczności wykazania rozliczalności podjętych działań (należy dostarczyć dowód, że czynność w ramach prawa osób, których dane dotyczą została przeprowadzona).

VII. ODBIORCY DANYCH

Odbiorcami Państwa danych mogą być wyłącznie pracownicy i współpracownicy ADO, Organizacje uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, które zapewniają akceptowalny poziom ryzyka przy przetwarzaniu i spełniają standardy określone w art. 28 i 32 RODO.

ADO gwarantuje zaangażowanie adekwatnych środków fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, utratą, modyfikacją, kradzieżą, nieuprawnionym ujawnieniem, nieuprawnionym wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

ADO wdrożył i respektuje procedury postępowania z incydentami naruszeń danych osobowych, włącznie z koniecznością powiadamiania o takich naruszeniach Urzędu Ochrony Danych Osobowych w czasie 72 godzin od uzyskania informacji o takim naruszeniu.

                                                      

                                                 ADO Dyrektor Szkoły Podstawowej w Myślicach

                                                         Sławomir Barnik

 

 

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny

Zegar